Migratie & Integratie

 
 

N-VA staat voor een gedifferentieerd, maar inclusief lokaal migratie- en integratiebeleid. We erkennen de diversiteit in de samenleving en zoeken naar maatregelen op maat. We baseren ons op feiten, cijfers en grondige analyses en niet op percepties of veronderstellingen. We voeren een beleid met aandacht voor wederzijdse rechten en plichten, rekening houdend met de diversiteit van de doelgroep en in functie van het versterken van het lokaal sociaal weefsel.

 Op lokaal vlak willen we bijdragen tot een vlot en correct verloop van de migratie- of asielprocedure. Wie recht heeft op een wettig verblijf, willen we ondersteunen en voorbereiden op een vlot integratieproces; wie hier geen toekomstperspectief heeft, moet voorbereid worden op terugkeer.

N-VA staat voor een vlotte integratie voor wie een wettig verblijf heeft verworven. Het inburgeringstraject van de Vlaamse Overheid biedt een eerste introductie. Op lokaal niveau zetten we in op oefenkansen Nederlands en kennismaking met de stad/gemeente in al haar facetten. We stimuleren deelname aan het verenigingsleven, aan vorming en werk. N-VA roept alle burgers op om er mee werk van te maken. De kennis van het Nederlands is van primordiaal belang voor diegenen die zich in Vlaanderen vestigen. N-VA pleit er daarom voor dat het aanleren van het Nederlands niet vrijblijvend is.

De federale overheid tekent het algemeen asiel- en migratiebeleid uit. Hierbij moet de focus liggen op het vereenvoudigen van de actieve arbeids- en studentenmigratie en het beperken van de passieve migratie (gezinshereniging, regularisatie, asiel), het versnellen van de doorstroom en de effectieve terugkeer van diegenen die hier niet kunnen/mogen blijven, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.

Vlaanderen staat in voor de begeleiding, inburgering en participatie van de wettig verblijvende vreemdeling zodat deze zo snel als mogelijk volwaardig kan participeren aan onze maatschappij.

ASIEL & MIGRATIE

  1. 1.N-VA pleit voor een inclusief lokaal migratiebeleid waarbij er intensief wordt samengewerkt tussen alle diensten die betrokken zijn bij dit beleid (zowel gemeentediensten, politie, OCMW, de opvanginitiatieven als de federale diensten en de parketten). Op lokaal niveau wordt de toepassing van het migratiebeleid opgevolgd en waar mogelijk worden passende maatregelen genomen om aanzuigeffecten te vermijden en illegaliteit tegen te gaan. Optimale dienstverlening betekent echter ook dat verblijfsvergunningen en arbeidskaarten snel en correct worden afgeleverd mits groen licht van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  2. 2.N-VA zal er op toezien dat OCMW’s enkel materiële steun (en dus geen financiële steun) toekennen aan asielzoekers die worden opgevangen in de gemeente. Waar nodig investeren we in (extra) Lokale Opvang Initiatieven (LOI) om een evenwichtig deel van de kandidaat-vluchtelingen op te vangen, in het bijzonder wanneer de gemeente nog niet over een LOI beschikt. Uiteraard doet dit niets af aan het feit dat de eindverantwoordelijkheid voor het falende asielbeleid bij de federale regering ligt.

  3. 3.Voor de N-VA moet de opvangtijd worden benut om asielzoekers voor te bereiden op een eventuele vrijwillige terugkeer. Op lokaal niveau zal N-VA de samenwerking tussen asielcentra/LOI’s en OCMW’s stimuleren i.f.v. een beter informatie- en begeleidingstraject voor vrijwillige terugkeer. Daarnaast moet de politie nauwgezet de terugkeer van vreemdelingen opvolgen en hierover verslag uitbrengen in een opvolgingsrapport.

  4. 4.N-VA pleit voor de installatie van een overlegplatform in steden en gemeenten met grote asielopvangstructuren. Zowel de gemeente, het OCMW, Rode Kruis/FEDASIL/Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de politie, maar eventueel ook buurtwerkers zullen worden betrokken bij het bestrijden van overlast en het versterken van het maatschappelijk draagvlak in de buurt.

  5. 5.N-VA blijft uiteraard principieel voorstander van een uitdoofscenario voor humanitaire regularisaties. Zolang dit niet gerealiseerd wordt, pleiten we alvast voor een actieve rol van de gemeente in de procedure voor regularisatieaanvragen. Waar mogelijk zal de burgemeester of diens gemachtigde bij voorkeur zelf met de aanvrager in gesprek gaan en op basis van dit gesprek een advies aan de Dienst Vreemdelingenzaken bezorgen.

  6. 6.De gemeenten treden streng op bij een vermoeden van schijnhuwelijk of schijnpartnerschap. In deze gevallen zal de gemeente het dossier steeds overmaken voor advies aan het parket en weigert zij het huwelijk te voltrekken of de samenwoonst te registeren tot wanneer er een positief advies volgt van het parket.

  7. 7.In geval van fraude draagt de gemeente de betrokkenen onmiddellijk over aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op terugkeer.  Hiervoor is het van belang dat er een doorstroom is van gegevens tussen de gemeenten, de OCMW’s en de Dienst Vreemdelingenzaken. Zo weet de federale overheid waar de gemeenten mee bezig zijn en omgekeerd. N-VA pleit er zo voor om misbruiken in kaart te brengen en te remediëren.

  8. 8.In heel wat herkomstlanden is het een heel gewone zaak om te huwen met een partner in Vlaanderen. Dit leidt tot structurele vormen van huwelijksmigratie waardoor de inburgering van nieuwkomers telkens weer opnieuw moet beginnen, het sociale weefsel in bepaalde buurten van de gemeente onder druk komt te staan en de nieuwkomers vaak geïsoleerd geraken omdat de realiteit niet beantwoordt aan hun verwachtingen. N-VA zal de betrokken gemeenschappen sensibiliseren om de gevolgen van deze migratievorm duidelijk te maken en dergelijke huwelijksmigratie te ontmoedigen.

  9. 9.N-VA stelt voor dat de grotere steden en gemeenten een migratiebarometer ontwikkelen zodat de impact van de toenemende stroom nieuwkomers op het sociale weefsel in kaart kan worden gebracht. Meten is weten. Met dit instrument kunnen onze steden en gemeenten tijdig aan de alarmbel trekken en een veel gerichter beleid voeren.


INBURGERING & INTEGRATIE

10. N-VA pleit voor een inclusief lokaal integratiebeleid ingebed in de gemeentelijke meerjarenplanning waarbij er intensief wordt samengewerkt tussen alle diensten die betrokken zijn bij dit beleid (zowel interne gemeentediensten, als scholen, CAW, VDAB, verenigingen,…).

11. N-VA erkent de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur en zal een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren. Bij selectie, aanwerving, vorming en training van gemeentepersoneel wordt rekening gehouden met de diversiteit van de bevolking. N-VA is tegen positieve discriminatie, maar neemt wel maatregelen om mensen aan te werven op basis van functiespecifieke competenties en neemt maatregelen om onnodige drempels voor de tewerkstelling van kansengroepen af te bouwen.  

12. N-VA respecteert het dragen van levensbeschouwelijke symbolen als een individuele keuze. Een gemeentebestuur is echter een overheid die een publieke dienstverlening uitoefent. Bij rechtstreeks klantencontact bij openbare dienstverlening wil de N-VA de keuzevrijheid om zichtbare levensbeschouwelijke symbolen te dragen, inperken. Dan staat immers de neutraliteit van de dienstverlening voorop.

13. N-VA staat voor een intensieve toeleiding van alle nieuwkomers naar het onthaalbureau. Meer specifiek is een sterk partnerschap nodig tussen OCMW en onthaalbureau zodat nieuwkomers zo snel als mogelijk Nederlands leren en werk kunnen vinden. Inburgering is een sleutelelement van activering. Met de N-VA zal de toekenning van een leefloon voor Nederlandsonkundige vreemdelingen afhankelijk worden gesteld van het verplicht volgen van taallessen Nederlands.

14. N-VA werkt actief aan gemeenschapsvorming. De gemeente kan een actieve rol opnemen door initiatieven te ondersteunen die het samenleven bevorderen. Zo wordt het gebruik van inburgeringscoaches gestimuleerd: het biedt Vlamingen de kans om de nieuwkomers beter te leren kennen en geeft nieuwkomers de kans om Nederlands te oefenen in een informele context en om een netwerk uit te bouwen.

15. N-VA zal prioritair het gebruik van het Nederlands op alle terreinen stimuleren. Iedere gemeente heeft een taalbeleidsplan met aandacht voor laagdrempelig taalgebruik en oefenkansen Nederlands, maar ook met stimulerende maatregelen om Nederlands leren te promoten. N-VA aanvaardt dat Nederlands leren tijd kost, maar ziet een goede kennis van het Nederlands als middel tot meer kansen in de samenleving. De N-VA pleit sterk voor het organiseren van taallessen Nederlands voor anderstalige ouders op de school zelf.

16. De jeugd is de toekomst. N-VA zal inzetten op een lokaal partnerschap tussen school, ouders en het verenigingsleven om alle kinderen dezelfde kansen te bieden. Een goede kennis van het Nederlands bij iedereen stimuleren, ieders sociaal netwerk versterken en hen uitdagen om mee te doen aan de samenleving van morgen, zijn de centrale uitgangspunten.

16 krachtpunten voor een sterker lokaal migratie- en integratiebeleid